The Monarchy of Gànlɔdó and ITS N’ko writing system

As of Dekpe 25, 6255 (December 14, 2014) the Gànlɔdó Kilombonu Xotɔme officially adopted the N’ko writing script making us the only Afrikan monarchy in the world who not only uses an Afrikan script but the first and only to have an Afrikan writing script as it’s official script. This script was created in 1948 by master linguist Kante Souleman of the Mande nation of West Afrika. This script happened to have a direct should correlation with 99.9% of the Yoruba and Fon languages that are the official languages of Gànlɔdó.


As Maroons, it is imperative that the push for sovereignty and the nation building it entails also includes having your own functional languages and writing systems. We did not have to re-invent the wheel on either. All we had to do is make New Afrikan adjustments. Below is an example of a chant to Xevioso using Nko writing in the Seto-Fon language. As we rebuild this site, we will be adding more N’ko. It should be noted that Axosu Agelogbagan Agbovi, thr paramount monarchy has written one book completely in Fongbe using the N’ko script (no Latin script included) called The Sacred Hwlengan and another in complete Fongbe and Nko script with the Fon being written in Fon using the Latin script transliterated into Fon using Nko called the Ganhumehan Vodùn both found at Kilombo Restoration and Healing.

Han Xevioso

ߋ ߖߋ ߘߋ ߥߋ ߟߋߛߏߜߏ߫ ߋ ߘߊ ߊߘߏ ߋߕߏߚߟߌߚߐߛߎ ߥߋ ߘߏ ߘߊߓߏ ߊߛߌ ߟߋ ߡߏ ߓߏ ߖߏߟߏߓߏ ߘߏ߬ ߘߊ ߘߏ ߋ ߖߋߡߌ ߥߊ ߋ ߟߏ ߤߎߦߏ߬ ߡߊ ߛߊ ߝ߭ߏ߬ߝ߭ߏ߬ ߏߥߊ ߡߌ ߥߊ ߋ ߟߏ ߤߎߦߏ߬ ߡߊ ߛߊߝ߭ߏߥߊ ߡߌ ߡߊ ߋ ߡߌ ߡߊ ߛߊߝ߭ߏߣߐߣ ߘߏ ߡߊ ߛߊߝ߭ߏߥߊ ߡߌ ߥߊ ߋ ߡߌ ߛߊߝ߭ߏߡߌ ߥߊ ߋ ߟߋ ߛߏߜߏ߫ ߡߊ ߛߊߝ߭ߏߤߎߞߥߋ ߘߏ ߚ߳߳ߍߡߋ߬ ߊ߬